Menu

Privacyverklaring

Centrum voor Vitaliteit en Gezondheid

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 18-04-2018.

 

 

Privacy persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU) een nieuwe privacywet rondom deze persoonsgegevens. De nieuwe privacywet sluit beter aan op het digitale tijdperk waarin we tegenwoordig leven en heet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR). In overeenstemming met deze wet gaan wij zorgvuldig met uw privacy om.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Wat betekent verwerken? De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verstrekken aan derde partijen.  Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

Identificerende gegevens – Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om uw identiteit te kunnen vaststellen, zoals bijvoorbeeld uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, woonplaats. Naast het vaststellen van uw identiteit worden deze gegevens ook gebruikt om contact met u te kunnen onderhouden.

Medische gegevens –  Wij verwerken enkel medische persoonsgegevens die nodig zijn om tot een juiste therapie te komen en de daarbij behorende adviezen te kunnen leveren. Ook gegevens die nodig zijn om bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren worden verwerkt (het soort consult moet vermeld worden op de factuur).

Gegevens zorgverzekeraar –  Wij noteren bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.

Financiële gegevens – Wij noteren de benodigde gegevens om uw declareerbare factuur op te maken.

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Secretariaat – Ons secretariaat wordt extern verzorgd door Antwoordservice Nijmegen BV. Ook het secretariaat werkt in overeenstemming met de AVG.

Crossuite – Uw persoonsgegevens worden verwerkt in Crossuite (te Amstelveen) en worden op de beveiligde servers van Crossuite opgeslagen voor uw dossier, afspraken, facturatie en communicatie. Ook Crossuite werkt in overeenstemming met de AVG.

Receptuur – Voor het verwerken van uw recepten kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met Apotheek Koert te Utrecht en De Roode Roos BV te Den Haag. Apotheek Koert en De Roode Roos werken  ook in overeenstemming met de AVG.

Financieel – Onze accountant ontvangt  een kopie van de uw factuur zodat wij aan de eisen van de belastingdienst kunnen voldoen. Ook de accountant werkt in overeenstemming met de AVG.

 

Derden

De opgeslagen gegevens  in uw dossier zullen niet zonder uw schriftelijke toestemming met derden (bijvoorbeeld huisarts, osteopaat, psycholoog, beroepsvereniging) worden gedeeld.

Incidenteel kan het in het kader van uw behandeling noodzakelijk zijn dat wij uw gegevens delen met de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Wij zullen hiervoor altijd uw schriftelijke toestemming vragen. Ook de NVA werkt in overeenstemming met de AVG.

 

Bewaartijd

Uw persoonsgegevens  worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De wettelijke bewaartijd van de medische gegevens is maximaal 15 jaar na het laatste consult. De facturen worden maximaal 7 jaar bewaard. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen langer bewaren als een wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U heeft recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken en u kunt deze ook desgewenst laten verwijderen. U kunt daarvoor een mail sturen naar cvg@vitaliteitengezondheid.nl  (Wij zullen uitsluitend een kopie van de Persoonsgegevens bewaren als wij hiertoe op grond van wet- of (beroeps)regelgeving verplicht zijn.)

 

Datalekken

Indien er bij ons toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens dan melden wij dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben, nemen wij ook contact met u op.

 

Recht op klacht indienen

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring gaat van kracht per 25 mei 2018. Het kan zijn dat wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd dienen te wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in de privacyverklaring worden medegedeeld in dit deel van het privacy beleid. Het gewijzigde Privacy beleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op onze website is geplaatst.

 


Copyright © CVG | Disclaimer